Organizační kultura, etiketa a etika v rozhodování

kurz

Základní info

Cíl studia:
       Kurz je koncipován mezioborově, širokospektrálně a je vhodný pro organizační
pracovníky státní správy a samosprávy, ale také podnikatelské sféry. Cílem kurzu je
poskytnout široké spektrum informací včetně základních dovedností pro kvalitní rozhodování.
Součástí kurzu budou i základní znalosti z oblasti rétoriky a kultury organizací.

Obsahová náplň:
    Kurz je koncipován jako mezioborový, lektoři budou znalosti a dovednosti orientovat na
efektivitu rozhodovacího procesu. Kurz bude obsahově zaměřen především na:
    - základní fáze rozhodovacího procesu,
    - organizační kulturu a její vliv na rozhodování,
    - rozhodovací proces a úlohu loajality, aktivity a entuziasmu zaměstnanců v tomto
        procesu,
    - základy rétoriky,
    - pravidla chování na pracovišti – jejich závaznost a oprávněnost,
    - jak se chovat na poradě a schůzi vedení,
    - oblečení a dekorum v zaměstnání,
    - vzájemný styk osob – vizitky, oslovování, titulování apod.,
    - psychologie rozhodování,
    - klíčové hodnoty v rozhodovacím procesu – odpovědnost, důvěra, pravdivost,
        tolerantnost, transparentnost apod.
    - společenské důsledky rozhodování,
    - etika v rozhodování a řízení – etický problém a etické dilema.

Organizační kultura, etiketa a etika v rozhodování

Vybraný termín:

 Praha

Cena
4 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.