Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. - školení

Základní info

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá-
koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností
a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organi-
zacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.
Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení
zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého
pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištění
odpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systému
řízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podniku
a jeho ekonomické výsledky.

Komu je školení určeno

• všem pracovníkům, kteří chtějí získat kvalifikaci pro vykonávání funkce
koordinátora BOZP na staveništi
• všem, kteří již mají základní znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si
rozšířit a aktualizovat své znalosti

Obsah školení

• výstavbový proces – fáze přípravy, projekce a realizace staveb
• základní právní předpisy ve stavebnictví
• kompetence, pravomoci a odpovědnosti koordinátora BOZP na staveništi
  ve vztahu k ostatním účastníkům
• legislativa BOZP v EU – směrnice 92/57/EMS a další a jejich
  transformace do právních předpisů ČR, požadavky zákona č. 309/2006 Sb.
  a jeho prováděcích předpisů NV č. 591/2006 sb. a NV č. 592/2006 Sb.
• zpracování a aktualizace plánu BOZP
• základy psychologie a komunikačních dovedností pro koordinátora BOZP

Co Vám školení přinese

Rozšíříte a aktualizujete své znalosti o právních předpisech v oblasti sta-
vebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Budete mít mož-
nost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné
či jiné branže.
Slouží jako přípravný kurz ke zkoušce koordinátora BOZP na staveništi.

Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. - školení

Vybraný termín:

9.10.2023 –  11.10.2023  Praha

Cena
8 800 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a deset ? Součet zapište číslicemi.