Jak pečovat o učitelský hlas

Základní info

Jak pečovat o učitelský hlas
- rétorika a hlasová výchova pro pedagogy 
 

Pedagogové, lektoři, moderátoři, prezentující a lidé pracující v dalších profesích, kteří pracují často nebo dlouho s hlasem, potřebují vědět, jak se o hlas starat, jak s ním pracovat, aby jej chránili a aby jim tento "pracovní nástroj" dobře sloužil.

Asi každému pedagogovi nebo řečníkovi se někdy stalo, že přišel o hlas, ať v souvislosti s nachlazením, stresem nebo psychickou nepohodou. Z výzkumů na Pedagogické fakultě vyplývá, že učitelé, kteří hlas používají denně, mají často potřebu:

 • zlepšit kvalitu hlasu
 • zvýšit odolnost hlasu proti únavě
 • mít silnější hlas (nosný a znělý)
 • zlepšit artikulaci
 • posadit hlas níž (výš)

CÍL KURZU

 • získat informace ohledně užití profesionálního verbálního projevu;
 • naučit učitele a řečníky pracovním metodám pro zkvalitnění práce;
 • zvýšit efektivitu komunikačních dovedností.

Cílem kurzu rétoriky je srozumitelný, kultivovaný a poutavý projev a zdravý kvalitní hlas, který řečník denně používá jako pracovní nástroj. Přínosem pro každého účastníka je osvojení základních technických hlasových a dechových návyků, které konkrétně účastník využije v praxi.

OBSAH

Práce s dechem a hlasová výchova

 • řízení dechu při mluvení;
 • vědomá dechová kapacita a správná opora hlasu, měkký hlasový začátek;
 • vznik zdravé fonace, brániční impuls;
 • tvoření hlasu, síla hlasu;
 • barva a znělost hlasu;
 • co o nás prozradí hlas a jak zaujmout hlasem;
 • jak umluvit prostor bez námahy.

Technika řeči

 • srozumitelná artikulace - vokálů a konsonant, zvuková osnova věty.

Kultivovaný mluvený projev

 • jak získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým a mluveným projevem;
 • řečnické zlozvyky a nedostatky a jak se jim vyhnout;
 • zvládání trémy při verbálním projevu.

Lektoři prakticky ukazují dechová a hlasová cvičení, individuálně konzultují s posluchači a prakticky nacvičují základní hlasové návyky

 • nacvičujeme správné držení těla při mluveném projevu;
 • prohlubujeme práci s dechem a sbránicí, vědomé brániční dýchání;
 • cvičíme správné tvoření hlasového tónu, měkké hlasové začátky;
 • využívání rezonančních dutin;
 • důsledná a čistá vokalizace, samohlásky a jejich dělení, artikulace;
 • používáme hlasová cvičení dle dispozic jednotlivců;
 • dbáme na přesnou výslovnost a správný tvar mluvidel, artikulace;
 • nácvik cvičných textů s cílem vytvořit praktické dovednosti anávyky v oblasti mluveného projevu;
 • video, audio trénink.

Výstup projektu: Účastníci semináře získají informace ohledně užití profesionálního verbálního projevu. Certifikát o účasti.

Účastníci, cílová skupina: pedagogové vyučujících na ZŠ a SŠ, moderátoři, řečníci, prezentující

ROZSAH
16 vyuč. hod. (4 x 4 vyuč. hodiny) nebo 2 dny

1. dechová cvičení, význam dechu pro vznik hlasu, brániční impuls

2. rezonanční cvičení

3. artikulace vokálů a konsonant

4. vlastní příprava projevu

5. hlas a prostor, zvuková osnova věty - artikulace, větný a slovní přízvuk, intonace, tempo a dynamika.

TERMÍN
DLE DOHODY   (9,00 - 16,00 hod.)
pro skupiny od 5 osob termín na vyžádání dle dohody

LEKTOR
Miroslav Dvořák - lektor rétoriky a hlasové výchovy, pedagog jevištní řeči na Mezinárodní konzervatoři a Vyšší odborné škole herecké, herec a moderátor

MÍSTO KONÁNÍ
Klimatizovaná učebna, školící středisko agentury AHA, Vyšehrad, Na Pankráci 30, Praha 4 (metro C)

Jak pečovat o učitelský hlas

Vybraný termín:

 Praha

Cena
5950 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.