Medzinárodná cestná nákladná doprava a zasielateľstvo – kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR - spolufinancovaný ESF

kurz

Základní info

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o veľmi rozsiahlej problematike medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy a problematike zasielateľských firiem zaoberajúcich sa sprostredkovaním medzinárodnej cestnej dopravy. Dôkladne ich oboznámiť so všetkými medzinárodnými dohodami týkajúcimi sa medzinárodnej cestnej dopravy, problematiky poistenia, colnej problematiky a o dodacích doložkách v zahraničnom obchode.Realizácia kurzu

Kurz je realizovaný formou prednášok. Prednášky sú rozdelené do 5 sústredení po 3 dňoch. Celkový rozsah odbornej časti je 84 hod., jazyková časť 21 hodín.Posledný deň kurzu je určený na záverečnú skúšku.

Absolventom kurzu bude v zmysle §8 Zákona č. 386/1997 Zb. v znení zákona č. 567/2001 Zb. udelené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou.

Odborný garant: Ing. Miriam Búranová

Prednášajú: Ing. Miriam Búranová, pracovníci Colného riaditeľstva a odbornej praxe.1.Úvod do problematiky medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy

Základné pojmy - druhy dopravy, základné názvoslovie v doprave, zákony pojednávajúce o cestnej doprave, druhy vozidiel, IRU, ČESMAD, medzinárodné dohody a dohovory, regulácia medzinárodnej cestnej dopravy, druhy povolení, doklady potrebné k medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, dopravné licencie, koncesné listiny, finančná spoľahlivosť.2. Zasielateľstvo

Právna úprava zasielateľstva v SR, funkcia zasielateľských firiem, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave, vývoj a obsah zasielateľskej činnosti, FIATA, ZZS, právne predpisy vzťahujúce sa k zasielateľstvu, všeobecné zasielateľské podmienky, logistika, skladovanie, letecká, námorná a kontajnerová preprava, kombinovaná doprava, vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo.3. Dodacie doložky v zahraničnom obchode

INCOTERMS 20004. Medzinárodné dohody a dohovory v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), Európska dohoda o preprave nebezpečných vecí (ADR), Dohoda o medzinárodnej preprave skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR), colný dohovor o medzinárodnej preprave vecí na podklade Carnetov TIR, preprava živých zvierat, preprava ťažkých a nadrozmerných nákladov, preprava sťahovaných zvrškov.5. Colná problematika

Colný zákon, clo a jeho druhy, colný sadzobník, colná zábezpeka, colné konanie, Carnet TIR, Carnet ATA, Spoločný tranzit, EUR 1.6. Poistenie

Poistenie dopravcu, poistenie CMR, poistenie zodpovednosti zasielateľa, poistenie zásielky –

predmet poistenia, vylúčenie z poistenia, povinnosti poisteného.7. Riešenie sporov z prepravných zmlúv

Obchodné vzťahy medzi účastníkmi (príkazca, dopravca, zasielateľ). Zmluva o preprave, zasielateľská zmluva, vznik, právne dôsledky a realizácia prepravnej zmluvy: spätné potvrdenie objednávky, telefonická, mailová a faxová objednávka, zodpovednosť za škody, nepristavenie vozidla, neskoré naloženie, neskoré doručenie). D
ohovor CMR - povaha prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej doprave, zodpovednosť dopravcu, praktické príklady zodpovednosti, vrátane kvalifikovaného zavinenia a vyviňujúcich dôvodov z pohľadu praxe európskych súdov. Zodpovednostné poistenie dopravcu a mimoriadne škodové udalosti. Súdne spory, právne vymáhanie dopravného apod.8. Upevňovanie tovaru na vozidle

Nakladanie tovaru do vozidla, rozmiestnenie tovaru vo vozidle, uchytenie tovaru, zodpovednosť za naloženie a uloženie tovaru vo vozidle, zaisťovacie prostriedky, metódy uchytenia (ukotvenia), uchytenie špeciálnych druhov tovaru – dlhé predmety, objemné predmety, krehký materiál, voľne ložený materiál. Ukážka programov „Výpočet počtu upevňovacích popruhov pri zaistení nákladu priviazaním“ a „Výpočet zaťaženia náprav na cestnom nákladnom vozidle (Ložný plán)“.9. Digitálny tachograf

Legislatíva EU, národná legislatíva. Funkcia digitálneho tachografu. Pamäťové karty - vodiča, podniku, dielenské, kontrolné. Ovládanie digitálneho tachografu. Zobrazenie údajov na displeji. Poruchy a závady. Kontroly, postup pri kontrole. Jazda 2 vodičov. Jazda s rôznymi typmi tachografov (analóg a digitál). Prenos údajov (tachograf - karta). Vyhodnocovanie a archivácia údajov. Praktická ukážka s DTCO 1381 SIEMENS VDO.10. Jazyková príprava - anglický jazyk začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí

Medzinárodná cestná nákladná doprava a zasielateľstvo – kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR - spolufinancovaný ESF

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
5000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.