Medzinárodná cestná nákladná doprava a zasielateľstvo – kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR - spolufinancovaný ESF

kurz

Základní info

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o veľmi rozsiahlej problematike medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy a problematike zasielateľských firiem zaoberajúcich sa sprostredkovaním medzinárodnej cestnej dopravy. Dôkladne ich oboznámiť so všetkými medzinárodnými dohodami týkajúcimi sa medzinárodnej cestnej dopravy, problematiky poistenia, colnej problematiky a o dodacích doložkách v zahraničnom obchode.Realizácia kurzu

Kurz je realizovaný formou prednášok. Prednášky sú rozdelené do 5 sústredení po 3 dňoch. Celkový rozsah odbornej časti je 84 hod., jazyková časť 21 hodín.Posledný deň kurzu je určený na záverečnú skúšku.

Absolventom kurzu bude v zmysle §8 Zákona č. 386/1997 Zb. v znení zákona č. 567/2001 Zb. udelené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou.

Odborný garant: Ing. Miriam Búranová

Prednášajú: Ing. Miriam Búranová, pracovníci Colného riaditeľstva a odbornej praxe.1.Úvod do problematiky medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy

Základné pojmy - druhy dopravy, základné názvoslovie v doprave, zákony pojednávajúce o cestnej doprave, druhy vozidiel, IRU, ČESMAD, medzinárodné dohody a dohovory, regulácia medzinárodnej cestnej dopravy, druhy povolení, doklady potrebné k medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, dopravné licencie, koncesné listiny, finančná spoľahlivosť.2. Zasielateľstvo

Právna úprava zasielateľstva v SR, funkcia zasielateľských firiem, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave, vývoj a obsah zasielateľskej činnosti, FIATA, ZZS, právne predpisy vzťahujúce sa k zasielateľstvu, všeobecné zasielateľské podmienky, logistika, skladovanie, letecká, námorná a kontajnerová preprava, kombinovaná doprava, vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo.3. Dodacie doložky v zahraničnom obchode

INCOTERMS 20004. Medzinárodné dohody a dohovory v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), Európska dohoda o preprave nebezpečných vecí (ADR), Dohoda o medzinárodnej preprave skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR), colný dohovor o medzinárodnej preprave vecí na podklade Carnetov TIR, preprava živých zvierat, preprava ťažkých a nadrozmerných nákladov, preprava sťahovaných zvrškov.5. Colná problematika

Colný zákon, clo a jeho druhy, colný sadzobník, colná zábezpeka, colné konanie, Carnet TIR, Carnet ATA, Spoločný tranzit, EUR 1.6. Poistenie

Poistenie dopravcu, poistenie CMR, poistenie zodpovednosti zasielateľa, poistenie zásielky –

predmet poistenia, vylúčenie z poistenia, povinnosti poisteného.7. Riešenie sporov z prepravných zmlúv

Obchodné vzťahy medzi účastníkmi (príkazca, dopravca, zasielateľ). Zmluva o preprave, zasielateľská zmluva, vznik, právne dôsledky a realizácia prepravnej zmluvy: spätné potvrdenie objednávky, telefonická, mailová a faxová objednávka, zodpovednosť za škody, nepristavenie vozidla, neskoré naloženie, neskoré doručenie). D
ohovor CMR - povaha prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej doprave, zodpovednosť dopravcu, praktické príklady zodpovednosti, vrátane kvalifikovaného zavinenia a vyviňujúcich dôvodov z pohľadu praxe európskych súdov. Zodpovednostné poistenie dopravcu a mimoriadne škodové udalosti. Súdne spory, právne vymáhanie dopravného apod.8. Upevňovanie tovaru na vozidle

Nakladanie tovaru do vozidla, rozmiestnenie tovaru vo vozidle, uchytenie tovaru, zodpovednosť za naloženie a uloženie tovaru vo vozidle, zaisťovacie prostriedky, metódy uchytenia (ukotvenia), uchytenie špeciálnych druhov tovaru – dlhé predmety, objemné predmety, krehký materiál, voľne ložený materiál. Ukážka programov „Výpočet počtu upevňovacích popruhov pri zaistení nákladu priviazaním“ a „Výpočet zaťaženia náprav na cestnom nákladnom vozidle (Ložný plán)“.9. Digitálny tachograf

Legislatíva EU, národná legislatíva. Funkcia digitálneho tachografu. Pamäťové karty - vodiča, podniku, dielenské, kontrolné. Ovládanie digitálneho tachografu. Zobrazenie údajov na displeji. Poruchy a závady. Kontroly, postup pri kontrole. Jazda 2 vodičov. Jazda s rôznymi typmi tachografov (analóg a digitál). Prenos údajov (tachograf - karta). Vyhodnocovanie a archivácia údajov. Praktická ukážka s DTCO 1381 SIEMENS VDO.10. Jazyková príprava - anglický jazyk začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí

Medzinárodná cestná nákladná doprava a zasielateľstvo – kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR - spolufinancovaný ESF

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena
5000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a deset ? Součet zapište číslicemi.