Účetní a daňová problematika , specifické problémy účtování

Kurz na míru

Základní info

1. část: Zákon o účetnictví a daňové zákony v roce 2004.

Povinností každé účetní jednotky je vytvoření vnitřní směrnice ve vazbě na příslušné zákony a předpisy. Problematika účtování zásob, pokladny, účtování na finančních účtech. Účtování pohledávek a závazků, postoupení pohledávek, prodej. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Účtování daní - silniční, z nemovitostí, daně z příjmů a DPH. Diskuse.

2.část: Specifické problémy účtování.

Účtování v cizí měně. Účtování záloh. Účtování dohadných položek. Kapitálové účty - rozdělení zisku, vlastního kapitálu. Účtování rezerv a fondů. Účtování nákladů a výnosů (i ve vazbě na DPH). Nepeněžní příjmy, příjmy směnou. Leasing z hlediska zákona o daních z příjmů, kursové rozdíly. Vypořádací podíl společníků, rezerva na daň z příjmů a další změny v účtování rezerv. Zaúčtování nejčastějších i méně častých účetních operací. Inventarizace.

3.část: Účetní závěrka.

Problematika účetní závěrky za rok 2004 s ohledem na nové postupy účtování. Sestavení účetních výkazů dle nového zákona o účetnictví a nových opatření.Výroční zpráva a zveřejňování. Splatná a odložená daň z příjmů, její význam a úprava v postupech účtování. Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne. Výpočet daně a daňové přiznání.

Účetní a daňová problematika , specifické problémy účtování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.