Cenné papíry

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Poskytnout přehled o základech investování, kapitálových trzích, účetních pravidlech, právních aspektech investování

Cílová skupina:Seminář je určen investorské veřejnosti a zájemcům o problematiku kapitálového a peněžního trhu, ale zároveň může přinést zajímavé informace i pracovníkům investičních společností a fondů, makléřských firem, poradenských firem, bank a jiných firem, které se účastní kapitálového trhu v České republice.

Obsah:
Jak obchodovat na kapitálových trzích - teorie a praxe
- Kapitálové trhy v ČR a ve vyspělých zemích -kapitálové trhy v EU a USA, kapitálový trh v ČR a jeho porovnání s kapitálovými trhy ve vyspělých zemích, kurzy, indexy, zákonitosti, možnosti nákupu a prodej CP
- Základy teorie investování - inflace, úroková míra, zisk, výnos, riziko, likvidita
- Metody investování - individuální investování, správa portfolia CP, úloha depozitáře, kolektivní investování, investiční fondy
- Cenné papíry - akcie, dluhopisy, podílové listy, HZL, pokladniční poukázky a ostatní
- Finanční transakce s cennými papíry - repo obchody, půjčky se zástavou CP, deriváty, opce, swap, futures
- Současná situace na kapitálových trzích - vývoj za posledních pět let, očekávaný vývoj, vstup ČR do EU, konzervativní investování

Právní zajištění obchodů s cennými papíry
- Základní právní pojmy obchodování s CP - cenné papíry (pojem a druh), investiční instrumenty, investiční služby
- Smlouvy o cenných papírech a jejich praktické využití - smlouva o převodu cenných papírů, komisionářská smlouva, smlouva o správě cenných papírů, smlouva o zastavení cenných papírů, smlouva o obstarání vydání cenného papíru, smlouva o obhospodařování cenných papírů, veřejná dražba cenných papírů, smlouvy o cenných papírech a spotřebitelské právo
- Ochrana finančního trhu - povinnosti emitenta registrovaných cenných papírů, garanční fond obchodníka s cennými papíry, státní dozor a sankce
- Právní vymezení veřejného trhu cenných papírů a subjektů kapitálového trhu
- Registrované cenné papíry a přijetí cenného papíru na veřejný trh, prospekt a užití cenného papíru, veřejná nabídka cenného papíru, obchodník s cennými papíry a registrovaná osoba
Účtování o cenných papírech
- shrnutí účtování základních operací s cennými papíry
- účtování repo operací
- účtování krátkých prodejů
- účtování specialit
- ex kupón
- půjčování cenných papírů
- cenné papíry s opcí
- účtování zahraničních cenných papírů
- účtování srážkové daně
vybrané problémy účtování cenných papírů dle zájmu účastníků
Novinky ve vypořádání CP prostřednictvím UNIVYCu
- principy a postupy vypořádání cenných papírů prostřednictvím UNIVYCu
- příprava vypořádání opčních a termínových kontraktů
- novinky ve vypořádání cenných papírů na zahraničních kapitálových trzích
- burzovní obchody a jejich vypořádání
- mimoburzovní transakce
- půjčování cenných papírů
- systém garancí
- primární emise
- vypořádání zahraničních cenných papírů
- vypořádání derivátů
- další rozvoj

Custody a vypořádání zahraničních CP
- správa a úschova cenných papírů
- způsoby přístupů do jednotlivých trhů
- registrace cenných papírů
- rizika operací na zahraničních trzích
- mezinárodní clearingová centra CEDEL a EUROCLEAR
- operace
- risk management
- typy operací
- budoucí vývoj
- ISMA pravidla a jejich význam pro investory

Nové produkty zahraničních kapitálových trhů:
- Akciové dluhopisy
- Diskontové certifikáty
- Indexové akcie
- Sprint, Speed certifikáty
- Indexové certifikáty
- Plain Vanilla
- Baskets
- Tématické certifikáty

Cenné papíry

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.