Základy finančního řízení pro nefinanční manažery

Kurz na míru

Základní info

Cílová skupina: podniková sféra, střední a nižší management nefinančních specializací

Popis kurzu: Kurz by měl přehlednou formou uvést podnikové manažery z nefinančních oborů do základních znalostí práce s finančními výkazy společnosti a poukázat na možné nástroje finančního řízení.

Lektor: Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.

Tento kurz se skládá ze 2 modulů. 1. modul - 3 denní, 2. modul - 2 denní. Na přání klienta je možné absolvovat pouze jeden z těchto dvou modulů.

1. modul:

 • Stručný přehled a srovnání finančního a manažerského (vnitropodnikového) účetnictví - hlavní principy a účel účetnictví pro manažerské rozhodování
 • Způsob získání dat a původ vyjazovaných údajů
 • Rozvaha (bilance) podniku
  • Příprava a způsob sestavení rozvahy
  • Jednotlivé položky aktiv a pasiv a jejich význam
  • Rozvaha a hospodážský výsledek podniku
  • Jak mohou jednotlivé podnikové transakce ovlivňovat rozvahu společnosti
 • Výsledovka podniku - výkaz zisků a ztrát
  • Výnosy (tržby) společnosti - jejich členění a způsob vykazování, uznávání výnosů
  • Náklady společnosti - klasifikace jednotlivých druhů, uznatelnost nákladů a způsob vykazování
  • Souměřitelnost nákladů s výnosy, hospodářský výsledek
  • Způsob sestavení výsledovky
  • Rozvahové a výsledkové operace - srovnání a návaznost
 • Výkaz peněžních toků (Výkaz Cash Flow)
  • Základní rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji
  • Způsob sestavení výkazu
  • Metody přípravy výkazu Cash Flow
 • Vypovídající schopnosti jednotlivých výkazů a jejich využití pro efektivní manažerské rozhodování
 • Další možnosti využití výkazů a manažerského účetnictví (plánování, provozní financování, investiční činnost, analýza bodu zvratu)

Poznámka: Tento modul je vhodný pro zástupce středního a nižšího managementu podniku, kteří chtějí pracovat s výkazy jako podporou pro jejich efektivní rozhodování a řízení.

2. modul:

 • Cíle a úloha finanční analýzy - význam finanční analýzy jako nástroje řízení podniku
 • Zdroje informací pro finanční analýzu - finanční výkazy a jejich vypovídací schopnosti
 • Technická a fundamentální finanční analýza, externí a interní finanční analýza
 • Finanční zdraví podniku a jeho posuzování
 • Odlišnosti finančních výkazů podniků dle typů jejich činností
 • Vertikální a horizontální finanční analýza - srovnatelnost údajů v časových řadách a s jinými podniky
 • Analýza ukazatelů
  • Ukazatele rentability
  • Ukazatele aktivity a likvidity
  • Ukazatele zadluženosti a finanční struktury
 • Soustavy poměrových ukazatelů
 • Vypovídající schopnsot finanční analýzy a nejčastější omyly ve finanční analýze
 • Další možnosti využití finanční analýzy v praxi (plánování, investiční rozhodování, controlling)

Poznámka: Modul navazuje na předchozí modul a je vhodný pro zástupce středního a nižšího managementu podniku, kteří se chtějí seznámit s výhodami finanční analýzy a způsobem využití jejích závěrů pro svou práci.

Základy finančního řízení pro nefinanční manažery

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.