BANKOVNÍ AKADEMIE - ZAKÁZKOVÉ KURZY

Kurz na míru

Základní info

1)     Zákon o bankách, vyhl. ČNB 123/07, Basel II. (vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních  a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry;zákon č. 21 / 1992 Sb. O bankách ve znění pozdějších předpisů, koncepce a struktura zákona, poslední novela zákona č. 120/2007 Sb. O změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrová družstva)

2)     Základy bankovnictví (postavení České národní banky, funkce a úkoly banky, se zaměřením na bankovní regulaci a dohled nad finančním trhem; obecná charakteristika a rozdělení produktů banky podle různých kritérií; přehled produktů specializovaných bank; zajištění a vymáhání pohledávek)

3)     Bankovní  tajemství a etika (etika a právo; význam etických kodexů, charakteristika etického kodexu finančního trhu; etický kodex České bankovní asociace; bankovní tajemství a mlčenlivost; význam registrů klientských informací)

4)     Finanční krize, její vznik, příčiny a budoucí vývoj (finanční krize, která zastavila          či zpomalila světový hospodářský rust, zajímá dnes hodně lidí. A všichni si kladou otázky “Kde se vzala?”; “Co bylo příčinou jejího vzniku?”; “Jak se šířila po světě?”; “Jaké byly a budou její dopady?” apod. V tomto krátkém semináři se Vám pokusíme nabídnout odpovědi na tyto otázky a případně I na další, které se objeví během diskuse k semináři.)

5)     Daňové doklady (druhy daňových dokladů; obsah a náležitosti daňových dokladů; zjednodušené daňové doklady; zálohové faktury; pokladní doklady)

6)     Podnikové a finanční plánování (charakteristika podnikových financí, finanční plánování podniku, krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování, využití finanční analýzy v provozním financování)

7)     Základy manažerského účetnictví (definice pojmů, členění podnikových výnosů, jejich hlavních zdrojů a zůsobů zvyšování výnosů firmy, členění podnikových nákladů a rozdílů mezi účetními a manažerskými přístupy k nákladům, tradiční metody kalkulací, analýza bodu zvratu jako základ pro managerské rozhodování, provozní páka, moderní metody kalkulací – Activity Based Costing, investiční činnosti podniku, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování) – kurz by měl navazovat na kurz finančního účetnictví nebo být určen pro posluchače se základní znalostí finančního účetnictví a finančních výkazů

8)     Nová pravidla pro bankovní záruky vyplatitelné na požádání – URDG 758 (seminář je určen všem specialistům, kteří se ve své praxi setkávají s bankovními zárukami -          v oblasti trade finance a v oblasti tuzemského i zahraničního obchodu, právníkům, manažerům, ekonomickým pracovníkům atd. Cílem semináře je seznámit účastníky zejména s novinkami obsaženými v URDG publ. č. 758)

9)     Autorizace platebních karet (kurz je určen především pracovníkům bank, kteří se zabývají problematikou platebních karet; účastník kurzu po jeho absolvování porozumí základům problematiky spojené s autorizací karet, seznámí se se základy autorizačního procesu, rolemi jednotlivých subjektů v něm a požadavky karetních asociací VISA a MasterCard)

10) Závazkové právo (smlouva o uzavření budoucí smlouvy, smlouva o prodeji podniku; změna závazkových vztahů; zástavní právo, podzástavní právo, zástava podniku, zástava obchodního podílu, zástava akcií; zástavní smlouva ve formě notářského zápisu, exekuce, ručení, osobní ručení, směnečné rukojemství; odstoupení                 od smlouvy)

11) Insolvenční zákon a soudní praxe (tento kurz provede účastníky insolvenčním řízením pohledem soudce, který je seznámí i s výkladem některých ustanovení včetně nejnovějších judikátů)

12) Řízení procesu projektového cyklu a praktické zpracování projektu (podstata projektu a projektové řízení, význam projektového přístupu; řízení projektů                 a projektových rizik; obecné a specifické zásady zpracování projektu, příprava, hodnocení a  výběr)

13) Zadávání veřejných zakázek (vymezení základních pojmů; posouzení a vyhodnocení nabídek, metody a kritéria hodnocení;platební podmínky, záruky, snakce a důsledky porušení postupů; zákon o veřejných zakázkách č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách a nejzásadnější změny; legislativa EU v oblasti zadávání veřejných zakázek)

14) Výběrové řízení, vstupní pohovory (jak vést výběrové řízení, motivace týmu a motivační systémy,  význam hodnocení zaměstnanců – jeho cíle a přínosy,  kritéria hodnocení,  jak vést efektivně hodnotící pohovor,  jak pracovat s výstupy hodnocení)

15) Sociální komunikace s klientem (vedení rozhovoru a pozorování, podmínky pro rozhovor, komunikace s problémovým klientem, komunikace se zdravotně postiženými občany, syndrom vyhoření a jeho prevence, pozitivní myšlení).

 

BANKOVNÍ AKADEMIE - ZAKÁZKOVÉ KURZY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.