Nástavbové studium 26-75-4 Elektrotechnika

Kurz na míru

Základní info

Základní charakteristika oboru:

Tříleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů se zaměřením na elektro - silnoproud.

Forma studia:
dálková nebo externí
Základní podmínky pro přijetí:

Úspěšné vykonání závěrečné učňovské zkoušky ve tříletém elektrotechnickém učebním oboru a zdravotní způsobilost.
Profil absolventa studijního oboru:

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslu, službách i sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti elektrotechniky.

Absolvent je připraven tak, aby byl schopen vést výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní provozy technického zaměření v průmyslu, službách i sféře soukromého podnikání. Po ukončení studia absolvent samostatně čte elektrotechnická schémata, chápe funkci jednotlivých prvků při montáži, výrobě či údržbě. Používá jednotlivé druhy technických výkresů a schémat, rozlišuje materiály a součástky z hlediska správné funkce. Umí zvolit ucelené pracovní postupy a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při montáži, údržbě a opravách. Umí samostatně měřit elektrické i neelektrické veličiny, vstupní i výstupní hodnoty funkčních celků a samostatně vypracovávat protokol o měření. Absolvent využívá zařízení výpočetní techniky, zařízení mechanizační a automatizační techniky v souladu s ekonomickými, energetickými a technologickými požadavky. Je schopen vykonávat činnosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP ČBÚ 50/1978 o odborné způsobilosti a výkladu k této vyhlášce.

Nástavbové studium 26-75-4 Elektrotechnika

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.