Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE

Kurzem Vás provede Ing. Marcela Pavlová - do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Sklenář - spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP.

Základní info

Program:Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283/2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. Období mezi platností a účinností je nejvhodnější dobou pro seznámení se s jeho obsahem. Na semináři bude probráno jeho paragrafové znění s důrazem na paragrafy, které budou v době konání semináře účinné, bude podána informace o hlavních změnách souvisejících zákonů a informace o krocích, které chystá nová vláda jako novelu nového stavebního zákona. Probrány budou zejména
* soustava stavební správy, co bude ponecháno a co vyloučeno ze spojeného modelu veřejné správy, Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný stavební a odvolací úřad, Krajský stavební úřad a jeho územní pracoviště, delimitace;
* integrace dotčených orgánů do státní stavební správy, její rozsah, změny ve způsobu a formě posuzování záměrů;
* vybrané základní pojmy na úseku územního plánování a stavebního řádu;
* digitalizace stavební agendy, portál stavebníka, datová uložiště se zaměřením na geoportál územního plánování, standardizace
* cíle a úkoly územního plánování, nástroje územního plánování, posuzování vlivů;
* územně analytické podklady a územní studie;
* územní rozvojový plán, nové pojetí zásad územního rozvoje, územní plán, regulační plán, jejich obsah, forma vydávání ÚPD a její závaznost;
* proces pořízení a vydání územně plánovacích dokumentací a jejich změn, posílená úloha určeného zastupitele, novinky ve vyhodnocování připomínek, oprávněný pořizovatel, souběžné pořizování územně plánovacích dokumentací;
* vymezení zastavěného území a proces jeho vydání;
* Politika architektury a stavební kultury ČR, územní opatření, plánovací smlouvy, náhrady za změnu v území, rozsah vyvlastnění podle ÚPD;
* řízení o povolení stavby (žádost o povolení stavby, účastníci řízení, posuzování žádosti, lhůta pro vydání rozhodnutí, platnost povolení), zkrácené řízení, rámcové povolení, řízení o odvolání, princip apelace, zkrácené řízení, rámcové povolení;
* změna stavby před jejím dokončením
* kolaudace
* odstraňování staveb
* vybrané činnosti ve výstavbě
* soudní přezkum v řízeních o správních žalobách a soudní přezkum územně plánovací dokumentace;
* vybraná přechodná ustanovení
* informace o krocích vlády ke změně některých ustanovení stavebního zákona
* informace o nových prováděcích vyhláškách.

Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE

Vybraný termín:

17.5.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2140 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.