Zvláštní odborná způsobilost

Kurz na míru

Základní info

Zvláštní odborná způsobilost je, v souladu se zněním zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon o úřednících), souhrnem znalostí a dovedností potřebných pro výkon vybrané správní činnosti stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků (dále jen vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).

Zvláštní odborná způsobilost se skládá z obecné části (znalost základů veřejné správy, obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost právní úpravy obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze, zákona o správním řízení a schopnost aplikace těchto znalostí) a zvláštní části (znalost právních předpisů upravujících působnost orgánů územních správních úřadů v rozsahu příslušné správní činnosti a schopnost jejich aplikace). Ověření zvláštní odborné způsobilosti se provádí zkouškou před komisí, kterou jmenuje Institut.

Ověření zvláštní odborné způsobilosti se vztahuje i na vedoucího úředníka, který řídí úředníky vykonávající správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti). Vedoucí úředník prokazuje ověření zvláštní odborné způsobilosti z obecné části a ze zvláštní části alespoň pro jednu ze správních činností, vykonávaných jím řízenými úředníky, určenou vedoucím úřadu.

Vedoucí úřadu je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost jen z obecné části.

Po nabytí účinnosti zákona o úřednících se v oblasti vzdělávání úředníků nově objevuje uznání rovnocennosti vzdělání.

Úředník, vedoucí úředník nebo vedoucí úřadu, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených v příloze č. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků (dále jen vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání), nemá povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost.

Úředník, který získal vzdělání v jiném studijním programu, v jiném studijním oboru nebo vzdělávacím kurzu, než který je uveden v přílohách prováděcího právního předpisu a jehož obsah a rozsah je rovnocenný s příslušným vzdělávacím programem pro prohlubování kvalifikace úředníků, může požádat odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Ministerstva vnitra o uznání rovnocennosti vzdělání. Na základě této žádosti vydá Ministerstvo vnitra osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části.

Úředníkům, kteří absolvovali přípravu a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou pro výkon správní činnosti při řízení o dávkách a službách sociální péče v období do 1. 4. 2000, lze uznat tuto přípravu a ověření i pro výkon správní činnosti při sociálně právní ochraně dětí, protože do nabytí účinnosti zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (do 1. 4. 2000) a vymezení nové správní činnosti byla sociálně právní ochrana dětí součástí přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o dávkách a službách sociální péče.

Zvláštní odborná způsobilost

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.