ZÁKLADY ŠTATISTIKY PRE ANALÝZU DÁT

Kurz na míru

Základní info

 • Termín: 3. 4. - 5. 4. 2017
 • Miesto: Bratislava
Cena:
 • 13200 Kč + DPH
 • 480 € + DPH

Počet výukových dní:
3 (24 výukových hodín)

Výuka prebieha v jazyku:
slovenčina

Náročnosť kurzu:
základné

Úvodný štatistický kurz je usporiadaný tak, aby zahrňoval základné témy a najčastejšie používané metódy štatistickej analýzy dát (popisná štatistika, testy hypotéz, korelačná a regresná analýza).

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

VÝUKA JE NA VYSOKÉ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI, COŽ OCEŇUJI PŘEDEVŠÍM JAKO TEORETIK A MILOVNÍK STATISTIKY.

ING. MILUŠE PAVELCOVÁ
NEUROLOGICKÁ KLINIKA
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do základov štatistickej práce a analýzy dát, zoznámiť je s pojmami, metódami a prostriedkami pre:

 • popis súboru
 • komparáciu skupín
 • asociačnú a korelačnú analýzu.
 • Témy sú rovnomerné rozložené medzi analýzu číselných dát a početností (percent). Poslucháči si rovnako osvoja návyky práce s profesionálnym štatistickým softvérom IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČENÝ:

Kurz je určený záujemcom, ktorí spracovávajú štatistické dáta z oblasti marketingu, výskumu trhu, vyhodnocujú údaje z firemných databáz, pracovníkom výskumných firiem, ale tiež všetkým ostatným, ktorí chcú získať informácie o základných postupoch a metódach analýzy dát.

PREDPOKLADY:

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE:

Účastníci sa naučia, ako získať základné informácie o dátach na popisnej a komparatívnej úrovni. Zároveň sa zoznámia na užívateľskej úrovni s niekoľkými najčastejšie používanými metódami v analýze dát.

POPIS OBSAHU A POSTUPU:

Výučba základných postupov a metód analýzy dát za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU*:

 1. základné pojmy: matica dát, typy premenných, miery polohy a variability
 2. kategorizované dáta: tabuľka početností, grafy početností (stĺpcový a koláčový graf)
 3. triedenie druhého stupňa, kontingenčná tabuľka
 4. princíp testovania hypotéz, testy v kontingenčnej tabuľke
 5. číselné premenné: kvantily, boxplot, priemer, smerodajná odchýlka, intervaly spoľahlivosti
 6. T-testy, ANOVA
 7. korelačná analýza
 8. regresná analýza

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR:

IBM SPSS Statistics Base

ZÁKLADY ŠTATISTIKY PRE ANALÝZU DÁT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.