Management rizik u strojních zařízení

Základní info

Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu
je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou-
hrn různých metod řízení podniku postavených na eliminaci podnikových
aktivit bez přidané hodnoty. Štíhlý systém zdůrazňuje prevenci ztrát, jimiž
jsou jakýkoli čas, materiál nebo pracovní síla potřebné navíc na výrobu vý-
robku nebo na přípravu a poskytnutí služby - tedy nepřidávající hodnotu.

Komu je školení určeno

• managementu firem působících v oblasti výroby strojních zařízení
   a jejich částí
• provozovatelům strojních zařízení, pracovníkům zodpovědným
  za bezpečný provoz strojních zařízení

Obsah školení

• úvod do problematiky managementu rizik, základní terminologie,
  povinnosti výrobce a provozovatele
• strategický a operativní management rizika – stanovení a řízení politiky
  vnímání rizika v podniku, směrnice politiky vnímání rizika pro operativní
  management rizik, sestavení matice významu rizika pro operativní
  management rizik
• metody analýzy a hodnocení rizika – induktivní a deduktivní metody
• harmonizované normy a jejich význam
• metodický přístup ke snižování rizika u strojních zařízení
  - současná legislativa EU a v ČR
  - systémová analýza strojního zařízení
  - určení mezních hodnot strojního zařízení
  - identifikace nebezpečí, odhad rizika, zhodnocení rizika
  - opatření snižující riziko, zbytková rizika

Co Vám školení přinese

Získáte přehled o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zaříze-
ní v oblasti managementu rizik vyplývajících ze současné legislativy. Na
praktických příkladech se seznámíte s různými metodami hodnocení rizik
a tvorby analýzy rizik.

Management rizik u strojních zařízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.